॥श्री भगवती नित्योपासना ॥

॥श्री भगवती नित्योपासना ॥

॥ श्री देवीचा ध्यानमंत्र ॥

ॐ ऎं ह्रिं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॥ (श्री चंडिकादॆव्यै नमो नमः)
ॐ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ सधिके ॥ शरण्ये त्र्यंबके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते॥
ॐ नमो दॆव्यै महादॆव्यै शिवायॆ सततं नमः। नमः प्रकॄतै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम् ॥

ई-मेल: contact@patnadevi.com